آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی دوشنبه ها ساعت 18 الی 20
شهرتاش رزمجو

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی دوشنبه ها ساعت 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 5 آبان

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی شامل:

 • فیگورهای ساده و چرخشی مانکن 
 • طراحی چهره مانکن و اجزای صورت و دست و پا 
 • نحوه طراحی و نشست لباس

هنرجو با یادگیری یک تکنیک خلاقیت می تواند لباس های مورد نظر خود را طراحی کند.

در انتهای این دوره هنرجو باید یک پرتره طراحی و  آلبوم نهایی ارایه دهد.

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد. 


آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی دوشنبه و چهارشنبه ها ساعت 11 الی 13

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی دوشنبه و چهارشنبه ها ساعت 11 الی 13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 2 مهر می باشد

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی شامل:

 • فیگورهای ساده و چرخشی مانکن 
 • طراحی چهره مانکن و اجزای صورت و دست و پا 
 • نحوه طراحی و نشست لباس

هنرجو با یادگیری یک تکنیک خلاقیت می تواند لباس های مورد نظر خود را طراحی کند.

در انتهای این دوره هنرجو باید یک پرتره طراحی و  آلبوم نهایی ارایه دهد.

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد. 

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش طراحی فیگور و لباس مقدماتی چهارشنبه ها ساعت18الی20 و جمعه ها ساعت11الی13

آموزش طراحی فیگور و لباس مقدماتی چهارشنبه ها ساعت18الی20 و جمعه ها ساعت11الی13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 7 آبان

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی شامل:

 • فیگورهای ساده و چرخشی مانکن 
 • طراحی چهره مانکن و اجزای صورت و دست و پا 
 • نحوه طراحی و نشست لباس

هنرجو با یادگیری یک تکنیک خلاقیت می تواند لباس های مورد نظر خود را طراحی کند.

در انتهای این دوره هنرجو باید یک پرتره طراحی و  آلبوم نهایی ارایه دهد.

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد. 

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 13 الی 15 شروع 21 مرداد

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 13 الی 15 شروع 21 مرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 21 مرداد

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی شامل:

 • فیگورهای ساده و چرخشی مانکن 
 • طراحی چهره مانکن و اجزای صورت و دست و پا 
 • نحوه طراحی و نشست لباس

هنرجو با یادگیری یک تکنیک خلاقیت می تواند لباس های مورد نظر خود را طراحی کند.

در انتهای این دوره هنرجو باید یک پرتره طراحی و  آلبوم نهایی ارایه دهد.

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد. 

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی دوشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 18 الی 20 شروع 26 تیر

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی دوشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 18 الی 20 شروع 26 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 26 تیر

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی شامل: 

 • فیگورهای ساده و چرخشی مانکن 
 • طراحی چهره مانکن و اجزای صورت و دست و پا 
 • نحوه طراحی و نشست لباس

هنرجو با یادگیری یک تکنیک خلاقیت می تواند لباس های مورد نظر خود را طراحی کند.

در انتهای این دوره هنرجو باید یک پرتره طراحی و  آلبوم نهایی ارایه دهد.

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد. 


آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 11 الی 13 شروع 22 تیر

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 11 الی 13 شروع 22 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 22 تیر

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی شامل:

 • فیگورهای ساده و چرخشی مانکن 
 • طراحی چهره مانکن و اجزای صورت و دست و پا 
 • نحوه طراحی و نشست لباس

هنرجو با یادگیری یک تکنیک خلاقیت می تواند لباس های مورد نظر خود را طراحی کند.

در انتهای این دوره هنرجو باید یک پرتره طراحی و  آلبوم نهایی ارایه دهد.

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد. 


آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی
شهرتاش رزمجو

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی

در این دوره هنرجو با انواع فیگورهای ساده و چرخشی مانکن آشنا می شود.

 همچنین طراحی چهره مانکن و اجزای صورت و دست و پا .

نحوه طراحی و نشست لباس در این دوره آموزش داده می شود.

هنرجو با یادگیری یک تکنیک خلاقیت می تواند لباس های مورد نظر خود را طراحی کند.

در انتهای این دوره هنرجو باید یک پرتره طراحی و  آلبوم نهایی ارایه دهد.

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17 الی 19 شروع 21 اردیبهشت

آموزش آنلاین طراحی فیگور و لباس مقدماتی یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17 الی 19 شروع 21 اردیبهشت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 21 اردیبهشت

آموزش طراحی فیگور و لباس مقدماتی

 • فیگورهای ساده و چرخشی مانکن 
 • طراحی چهره مانکن و اجزای صورت و دست و پا 
 • نحوه طراحی و نشست لباس

هنرجو با یادگیری یک تکنیک خلاقیت می تواند لباس های مورد نظر خود را طراحی کند.

در انتهای این دوره هنرجو باید یک پرتره طراحی و  آلبوم نهایی ارایه دهد.

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد.