آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس سه شنبه ساعت 14الی16

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس سه شنبه ساعت 14الی16

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 27 مهر

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

10 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس چهارشنبه ساعت 17الی19

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس چهارشنبه ساعت 17الی19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 16 تیر

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس سه شنبه ها 18 الی 20

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس سه شنبه ها 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 21 اردیبهشت

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس دوشنبه ها 18 الی 20

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس دوشنبه ها 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 11 اسفند

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.