تدابیر خطی در طراحی لباس شنبه ها ساعت 18 تا 20
Elaheh Ghasemi

تدابیر خطی در طراحی لباس شنبه ها ساعت 18 تا 20

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس 

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

شروع کلاس 4 بهمن ماه