تدابیر خطی در طراحی لباس دوشنبه ها ساعت 16 الی 18

تدابیر خطی در طراحی لباس دوشنبه ها ساعت 16 الی 18

تدابیر خطی در طراحی لباس

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس 

شروع کلاس 27 دی

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

در این درس با مباحث طراحی لباس بر اساس نوع اندام های مختلف آشنا میشوید و مقدمه ای هم از روانشناسی رنگها در طراحی لباس گفته میشود. این درس بسیار کاربردی برای تمامی طراحان لباس میباشد.

تدابیر خطی در طراحی لباس یکشنبه ها ساعت 14 الی 16

تدابیر خطی در طراحی لباس یکشنبه ها ساعت 14 الی 16

تدابیر خطی در طراحی لباس

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس

شروع کلاس 18مهر

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

در این درس با مباحث طراحی لباس بر اساس نوع اندام های مختلف آشنا میشوید و مقدمه ای هم از روانشناسی رنگها در طراحی لباس گفته میشود. این درس بسیار کاربردی برای تمامی طراحان لباس میباشد.