تدابیر خطی در طراحی لباس سه شنبه ها ساعت 18 تا 20

تدابیر خطی در طراحی لباس سه شنبه ها ساعت 18 تا 20

تدابیر خطی در طراحی لباس

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس  

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

شروع کلاس 4 اردیبهشت

تدابیر خطی در طراحی لباس شنبه ها ساعت 18 تا 20
Elaheh Ghasemi

تدابیر خطی در طراحی لباس شنبه ها ساعت 18 تا 20

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس 

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

شروع کلاس 4 بهمن ماه