دوره های کامل دوخت

آموزش آنلاین الگوسازی دوخت مقدماتی پنجشنبه

آموزش آنلاین الگوسازی دوخت مقدماتی پنجشنبه

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت پنجشنبه ها

آموزش آنلاین آسان برش پنجشنبه ها ساعت 15 الی 17

آموزش آنلاین آسان برش پنجشنبه ها ساعت 15 الی 17

کلیه جلسات در سایت ذخیره میگردد.

کلاس ۸ جلسه دو ساعته میباشد.

شروع 30 اردیبهشت

آموزش آنلاین آسان برش 

به راحتی بدون الگو مانتوی خود را بدوزید.

10 مدل مانتو و پالتو