دوره های کامل دوخت

آموزش آنلاین آسان برش یکشنبه ها ساعت 13 الی 15

آموزش آنلاین آسان برش یکشنبه ها ساعت 13 الی 15

کلیه جلسات در سایت ذخیره میگردد.

کلاس ۸ جلسه دو ساعته میباشد.

شروع 29 فروردین

آموزش آنلاین آسان برش 

به راحتی بدون الگو مانتوی خود را بدوزید.

10 مدل مانتو و پالتو