هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس یکشنبه ها 16.30 تا 19

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس یکشنبه ها 16.30 تا 19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 بهمن

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس

کلاس 9 جلسه 3 ساعته میباشد.

 • طراحی و تاثیر نقطه و خط در طراحی لباس (اجرای تخت، اتود فلت پترن به همراه دیتیل)
 • طراحی،اجرا ترسیم طیف رنگی اصلی و ترکیبی بر روی مانکن و آموزش پالتهای رنگی و تعادل رنگی
 • طراحی، اجرا و تاثیر شکل و بافت تجسمی بر روی مانکن به همراه فلت پترن و دیتیل و اجرای تخت
 • طراحی و اجرای کنتراست تیرگی-روشنی بر روی مانکن و آموزش تنالیته های خاکستری
 • شناخت و بررسی دایره رنگ و انواع هارمونی های رنگی
 • طراحی و اجرای رنگهای مکمل و ساخت خاکستری رنگی بر روی مانکن (پیشنهاد و آموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • همنشینی خاکستری رنگی،رنگهای ترکیبی در کنار ساخت طیف های مختلف قهوه ای (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • تضاد ته رنگ بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک)
 • آموزش و اجرای ۳ شیوه مهم اجرای تضاد همزمان بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک و نوجوان)
 • آموزش و اجرای تضاد رنگهای گرم و سرد بر روی مانکن و کاربرد و تاثیر خط،نقطه،بافت، شکل در کنار والرهای رنگی
 • ژوژمان

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس دوشنبه ها 15 الی 18

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس دوشنبه ها 15 الی 18

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 8 آذر

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس

کلاس 9 جلسه 3 ساعته میباشد.

 • طراحی و تاثیر نقطه و خط در طراحی لباس (اجرای تخت، اتود فلت پترن به همراه دیتیل)
 • طراحی،اجرا ترسیم طیف رنگی اصلی و ترکیبی بر روی مانکن و آموزش پالتهای رنگی و تعادل رنگی
 • طراحی، اجرا و تاثیر شکل و بافت تجسمی بر روی مانکن به همراه فلت پترن و دیتیل و اجرای تخت
 • طراحی و اجرای کنتراست تیرگی-روشنی بر روی مانکن و آموزش تنالیته های خاکستری
 • شناخت و بررسی دایره رنگ و انواع هارمونی های رنگی
 • طراحی و اجرای رنگهای مکمل و ساخت خاکستری رنگی بر روی مانکن (پیشنهاد و آموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • همنشینی خاکستری رنگی،رنگهای ترکیبی در کنار ساخت طیف های مختلف قهوه ای (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • تضاد ته رنگ بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک)
 • آموزش و اجرای ۳ شیوه مهم اجرای تضاد همزمان بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک و نوجوان)
 • آموزش و اجرای تضاد رنگهای گرم و سرد بر روی مانکن و کاربرد و تاثیر خط،نقطه،بافت، شکل در کنار والرهای رنگی
 • ژوژمان

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس چهارشنبه ها 11 الی 14

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس چهارشنبه ها 11 الی 14

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

کلاس حضوری

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس

کلاس 9 جلسه 3 ساعته میباشد.

 • طراحی و تاثیر نقطه و خط در طراحی لباس (اجرای تخت، اتود فلت پترن به همراه دیتیل)
 • طراحی،اجرا ترسیم طیف رنگی اصلی و ترکیبی بر روی مانکن و آموزش پالتهای رنگی و تعادل رنگی
 • طراحی، اجرا و تاثیر شکل و بافت تجسمی بر روی مانکن به همراه فلت پترن و دیتیل و اجرای تخت
 • طراحی و اجرای کنتراست تیرگی-روشنی بر روی مانکن و آموزش تنالیته های خاکستری
 • شناخت و بررسی دایره رنگ و انواع هارمونی های رنگی
 • طراحی و اجرای رنگهای مکمل و ساخت خاکستری رنگی بر روی مانکن (پیشنهاد و آموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • همنشینی خاکستری رنگی،رنگهای ترکیبی در کنار ساخت طیف های مختلف قهوه ای (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • تضاد ته رنگ بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک)
 • آموزش و اجرای ۳ شیوه مهم اجرای تضاد همزمان بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک و نوجوان)
 • آموزش و اجرای تضاد رنگهای گرم و سرد بر روی مانکن و کاربرد و تاثیر خط،نقطه،بافت، شکل در کنار والرهای رنگی
 • ژوژمان

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس دوشنبه ها 11 الی 14

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس دوشنبه ها 11 الی 14

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 17 خرداد 

هنرهای تجسمی و رنگ شناسی تخصصی در طراحی لباس

کلاس 9 جلسه 3 ساعته میباشد.

 • طراحی و تاثیر نقطه و خط در طراحی لباس (اجرای تخت، اتود فلت پترن به همراه دیتیل)
 • طراحی،اجرا ترسیم طیف رنگی اصلی و ترکیبی بر روی مانکن و آموزش پالتهای رنگی و تعادل رنگی
 • طراحی، اجرا و تاثیر شکل و بافت تجسمی بر روی مانکن به همراه فلت پترن و دیتیل و اجرای تخت
 • طراحی و اجرای کنتراست تیرگی-روشنی بر روی مانکن و آموزش تنالیته های خاکستری
 • شناخت و بررسی دایره رنگ و انواع هارمونی های رنگی
 • طراحی و اجرای رنگهای مکمل و ساخت خاکستری رنگی بر روی مانکن (پیشنهاد و آموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • همنشینی خاکستری رنگی،رنگهای ترکیبی در کنار ساخت طیف های مختلف قهوه ای (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس مشاغل)
 • تضاد ته رنگ بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک)
 • آموزش و اجرای ۳ شیوه مهم اجرای تضاد همزمان بر روی مانکن (پیشنهاد و اموزش برای اجرای لباس کودک و نوجوان)
 • آموزش و اجرای تضاد رنگهای گرم و سرد بر روی مانکن و کاربرد و تاثیر خط،نقطه،بافت، شکل در کنار والرهای رنگی
 • ژوژمان