نحوه تنظیم قرار داد در حوزه مد و لباس

نحوه تنظیم قرار داد در حوزه مد و لباس

نحوه تنظیم قرار داد در حوزه مد و لباس

  • فواید قرار داد
  • نوع پوشش در محل کار
  • تیم ورکر
  •  ایجاد حس اطمینان
  • چگونگی ارتباط با شرکا و یا پرسنل
  • قوانین کار
  • تضمین اجرای قرار داد
  • مالکیت معنوی (ثبت اثر)

برای دیدن فیلم توضیحات اینجا کلیک کنید.