طراحی لباس مقدماتی :

سرفصلها به نسبت کلاسهای حضوری تغییری نمی کند.
هر کلاس 8 جلسه یک و نیم ساعته می باشد.

روش تدریس و برگزاری کلاس های مجازی و آنلاین :

مدرس مربوطه در ساعت موردنظر در سایت آکادمی شهرتاش آنلاین می باشد و هنرجوها با ثبت نام از طریق سایت، آنلاین با مدرس در ارتباط هستند و حتی میتوانند تمرینات را در سایت آپلود نمایند و ایرادات توسط مدرس برطرف می گردد.

با گذراندن این سه درس مدرک طراحی لباس مقدماتی را دریافت میکنید.

مدرک ارائه شده قابل ترجمه رسمی میباشد.