ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو سه شنبه ها 11 تا 13

ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو سه شنبه ها 11 تا 13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو 

  • کالکشن سازی
  • ژوژمان نهایی و دفاعیه 

کلاس 8 جلسه دو ساعته میباشد.

 

ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو یکشنبه ها 14 تا 16

ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو یکشنبه ها 14 تا 16

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 بهمن

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو 

  • کالکشن سازی
  • ژوژمان نهایی و دفاعیه 

کلاس 6 جلسه دو ساعته میباشد.

ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو سه شنبه 16 الی 18

ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو سه شنبه 16 الی 18

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 4 آبان

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو 

  • کالکشن سازی
  • ژوژمان نهایی و دفاعیه 

کلاس 6 جلسه دو ساعته میباشد.

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو دوشنبه 11 الی 13

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو دوشنبه 11 الی 13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 31 خرداد

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو 

  • کالکشن سازی
  • ژوژمان نهایی و دفاعیه 

کلاس 6 جلسه دو ساعته میباشد.