ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو سه شنبه 16 الی 18

ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو سه شنبه 16 الی 18

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 4 آبان

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو 

  • کالکشن سازی
  • ژوژمان نهایی و دفاعیه 

کلاس 6 جلسه دو ساعته میباشد.

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو دوشنبه 11 الی 13

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه کالکشن سازی و تنظیم پورتفولیو دوشنبه 11 الی 13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 31 خرداد

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو 

  • کالکشن سازی
  • ژوژمان نهایی و دفاعیه 

کلاس 6 جلسه دو ساعته میباشد.