تصویر درس کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی سه شنبه 15 الی 17(حضوری)
دوره های دوخت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 6 آبان 

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی ادامه(حضوری)

آموزش الگوسازی و دوخت بر اساس متد مولر 


تصویر درس کلاس آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی1 روزهای شنبه و سه شنبه 15 الی 17 شروع 17 خرداد
دوره های دوخت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 17 خرداد

آموزش آنلاین الگوسازی و دوخت مقدماتی 1

آموزش الگوسازی و دوخت بر اساس متد مولر

  • اندازه گیری و ایرادهای اندامی
  • دوخت انواع دامن
  • انواع یقه ها (مسطح-پایه دار-سرخود) 
  • بالاتنه
  • رم برشهای پرنسسی و عصایی
  • دوخت شومیز 
  • دوخت مانتوهای ساده
  • نکات دوختی
10 جسه و دوبار در هفته میباشد.


تصویر درس آموزش آنلاین آسان برش یکشنبه ها ساعت 13 الی 15
دوره های دوخت

کلیه جلسات در سایت ذخیره میگردد.

شروع 23 آذر

آموزش آنلاین آسان برش 

به راحتی بدون الگو مانتوی خود را بدوزید.

10 مدل مانتو و پالتو