آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه یکشنبه ها 16.30 الی 18.30 شروع 20 مهر

آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه یکشنبه ها 16.30 الی 18.30 شروع 20 مهر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 20 مهر 

آموزش چاپ و نقاشی روی پارچه

 1. طراحی نقوش
 2. چاپ مونوپرینت
 3.  چاپ ترافارد یا استنسیل
 4.  چاپ پفکی
 5.  چاپ باندانا
 6.  چاپ ترانسفر
 7.  نقاشی
 8.  نقاشی باتیک
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه یکشنبه ها 11 الی 13 شروع 5 مرداد

آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه یکشنبه ها 11 الی 13 شروع 5 مرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 5 مرداد 

آموزش چاپ و نقاشی روی پارچه

 1. طراحی نقوش
 2. چاپ مونوپرینت
 3.  چاپ ترافارد یا استنسیل
 4.  چاپ پفکی
 5.  چاپ باندانا
 6.  چاپ ترانسفر
 7.  نقاشی
 8.  نقاشی باتیک
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین دوخت سنتی روزهای یکشنبه 13 الی 15 شروع 5 مرداد

آموزش آنلاین دوخت سنتی روزهای یکشنبه 13 الی 15 شروع 5 مرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 5 مرداد

آموزش دوخت سنتی

 • آموزش انواع دوخت های خطی شماره دوزی - درویش دوزی -
 • آینه دوزی- گره فرانسه- روکوکو
 • ساتین دوزی - ساقه دوزی
 • برگ دوزی- پردوزی - ستاره دوزی
 • دانه دوزی 

●آموزش انواع زنجیره (رومی،دوبل،ضخیم.بست)

 • شاخک دوزی - انواع بخیه - سایه دوزی
 • فاکوت  - خوشه گندم - کمند دوزی
 • انواع کاموا دوزی قوسی موزاییک- عرضی

● آموزش انواع ژوردوزی- ژور زیگزاگ -دوطرفه- چهارگوش - مارپیچ -کردونه-  تارعنکبوت

 • سرمه دوزی- زغره دوزی-
 • - حاشیه دوزی - اپلیکه دوزی
 • شرابه - پته دوزی- بلوچ دوزی

آموزش آنلاین پارچه سازی روزهای یکشنبه 15.30الی 17.30 شروع 5 مرداد

آموزش آنلاین پارچه سازی روزهای یکشنبه 15.30الی 17.30 شروع 5 مرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 5 مرداد

آموزش آنلاین پارچه سازی

 • آشنایی با مفهوم پارچه سازی
 • آموزش چگونگی طراحی و ایده گرفتن برای پارچه سازی
 • آموزش تکنیک نخ کشی و کوک ساده
 • پیاده کردن طرح ها بر روی پارچه
 • استفاده از تکنیک های ساده دوخت مانند ساشی کو
 • آموزش ژوردوزی و انواع ریشه بندی

سایر تکنیک هایی که می آموزیم

 1. کات اوت
 2. کیریگامی
 3. دوختهای تزئینی
 4. شرابه دوزی کار با انواع مهره و مروارید
 5. روبان دوزی
 6. تکنیک سوخت و هویه
 7. تاک و فولد

آموزش آنلاین دوخت سنتی روزهای سه شنبه 14 الی 16

آموزش آنلاین دوخت سنتی روزهای سه شنبه 14 الی 16

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 20 آبان

آموزش دوخت سنتی

 • آموزش انواع دوخت های خطی شماره دوزی - درویش دوزی -
 • آینه دوزی- گره فرانسه- روکوکو
 • ساتین دوزی - ساقه دوزی
 • برگ دوزی- پردوزی - ستاره دوزی
 • دانه دوزی 

●آموزش انواع زنجیره (رومی،دوبل،ضخیم.بست)

 • شاخک دوزی - انواع بخیه - سایه دوزی
 • فاکوت  - خوشه گندم - کمند دوزی
 • انواع کاموا دوزی قوسی موزاییک- عرضی

● آموزش انواع ژوردوزی- ژور زیگزاگ -دوطرفه- چهارگوش - مارپیچ -کردونه-  تارعنکبوت

 • سرمه دوزی- زغره دوزی-
 • - حاشیه دوزی - اپلیکه دوزی
 • شرابه - پته دوزی- بلوچ دوزی
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


آموزش آنلاین پارچه سازی روزهای سه شنبه 16.30الی 18.30

آموزش آنلاین پارچه سازی روزهای سه شنبه 16.30الی 18.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 27 آبان

آموزش آنلاین پارچه سازی

 • آشنایی با مفهوم پارچه سازی
 • آموزش چگونگی طراحی و ایده گرفتن برای پارچه سازی
 • آموزش تکنیک نخ کشی و کوک ساده
 • پیاده کردن طرح ها بر روی پارچه
 • استفاده از تکنیک های ساده دوخت مانند ساشی کو
 • آموزش ژوردوزی و انواع ریشه بندی

سایر تکنیک هایی که می آموزیم

 1. کات اوت
 2. کیریگامی
 3. دوختهای تزئینی
 4. شرابه دوزی کار با انواع مهره و مروارید
 5. روبان دوزی
 6. تکنیک سوخت و هویه
 7. تاک و فولد
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین تاپستری روزهای یکشنبه 14 الی 16

آموزش آنلاین تاپستری روزهای یکشنبه 14 الی 16

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

600.000 با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنید.

شروع کلاس 11 آبان

آموزش تاپستری

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه یکشنبه ها 16.30 الی 18.30

آموزش آنلاین چاپ و نقاشی روی پارچه یکشنبه ها 16.30 الی 18.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 23 آذر 

آموزش چاپ و نقاشی روی پارچه

 1. طراحی نقوش
 2. چاپ مونوپرینت
 3.  چاپ ترافارد یا استنسیل
 4.  چاپ پفکی
 5.  چاپ باندانا
 6.  چاپ ترانسفر
 7.  نقاشی
 8.  نقاشی باتیک
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.