آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای سه شنبه ساعت 18 الی 20

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای سه شنبه ساعت 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 1 مهر

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه

در درس جنسیت سازی در طراحی لباس شما یاد میگیرید که چگونه جنسیت پارچه های جین ، حریر ، لمه ،مخمل ، چرم ....... را طراحی و تصویرسازی کنید.
برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنیدآموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای چهارشنبه ساعت 11 الی 13 شروع 29 مرداد

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای چهارشنبه ساعت 11 الی 13 شروع 29 مرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 27 اردیبهشت

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.


آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای چهارشنبه ساعت 18 الی 20
شمیلا کاظمی

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای چهارشنبه ساعت 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 12 شهریور

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه

در درس جنسیت سازی در طراحی لباس شما یاد میگیرید که چگونه جنسیت پارچه های جین ، حریر ، لمه ،مخمل ، چرم ....... را طراحی و تصویرسازی کنید.
برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای یکشنبه ساعت 17 الی 19 شروع 1 تیر

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای یکشنبه ساعت 17 الی 19 شروع 1 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 1 تیر

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه

در درس جنسیت سازی در طراحی لباس شما یاد میگیرید که چگونه جنسیت پارچه های جین ، حریر ، لمه ،مخمل ، چرم ....... را طراحی و تصویرسازی کنید. 

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای چهارشنبه ساعت 14 الی 16 شروع 11 تیر

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای چهارشنبه ساعت 14 الی 16 شروع 11 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 11 تیر

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه

در درس جنسیت سازی در طراحی لباس شما یاد میگیرید که چگونه جنسیت پارچه های جین ، حریر ، لمه ،مخمل ، چرم ....... را طراحی و تصویرسازی کنید. 

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای پنجشنبه ساعت 11 الی 13 شروع 29 خرداد

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای پنجشنبه ساعت 11 الی 13 شروع 29 خرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 29 خرداد

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه

در درس جنسیت سازی در طراحی لباس شما یاد میگیرید که چگونه جنسیت پارچه های جین ، حریر ، لمه ،مخمل ، چرم ....... را طراحی و تصویرسازی کنید. 

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس شنبه ها 11 الی 12.30 شروع 27 اردیبهشت
Elaheh Ghasemi

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس شنبه ها 11 الی 12.30 شروع 27 اردیبهشت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 27 اردیبهشت

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه


آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس / سه شنبه ها 18 الی 19.30 شروع 9 اردیبهشت

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس / سه شنبه ها 18 الی 19.30 شروع 9 اردیبهشت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 9 اردیبهشت

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه


آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای چهارشنبه ساعت 13 الی 15

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس روزهای چهارشنبه ساعت 13 الی 15

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 7 آبان

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه

در درس جنسیت سازی در طراحی لباس شما یاد میگیرید که چگونه جنسیت پارچه های جین ، حریر ، لمه ،مخمل ، چرم ....... را طراحی و تصویرسازی کنید.
برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس دوشنبه ها 18 الی 20
Elaheh Ghasemi

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس دوشنبه ها 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 8 دی

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس 

8 جلسه می باشد هفته ای یک جلسه

در درس جنسیت سازی در طراحی لباس شما یاد میگیرید که چگونه جنسیت پارچه های جین ، حریر ، لمه ،مخمل ، چرم ....... را طراحی و تصویرسازی کنید.
برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید