آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس یکشنبه ها 17 الی 19 شروع 2 شهریور

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس یکشنبه ها 17 الی 19 شروع 2 شهریور

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 2 شهریور

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس شنبه ها 11 الی 13 شروع 21 تیر
Elaheh Ghasemi

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس شنبه ها 11 الی 13 شروع 21 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 21 تیر

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس/شنبه ها 16:30 الی 18 شروع 6 اردیبهشت

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس/شنبه ها 16:30 الی 18 شروع 6 اردیبهشت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 6 اردیبهشت 

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه


آموزش خلاقیت در طراحی لباس دوشنبه ها 14 الی 16 شروع 7 مهر

آموزش خلاقیت در طراحی لباس دوشنبه ها 14 الی 16 شروع 7 مهر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 7 مهر

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش خلاقیت در طراحی لباس چهارشنبه ها 18 الی 20

آموزش خلاقیت در طراحی لباس چهارشنبه ها 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 28 آبان

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس سه شنبه ها 18 الی 20

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس سه شنبه ها 18 الی 20

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 25 آذر

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس چهار شنبه ها 11 الی 13

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس چهار شنبه ها 11 الی 13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 1 بهمن

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس 

روش های متفاوت طراحی لباس و نحوه کالکشن سازی در دنیا

8 جلسه کلاس می باشد هفته ای یک جلسه

برای اطلاع از سرفصلهای درسی اینجا کلیک کنید.