تدابیر خطی در طراحی لباس شنبه ها ساعت 18 تا 20
Elaheh Ghasemi

تدابیر خطی در طراحی لباس شنبه ها ساعت 18 تا 20

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس 

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

شروع کلاس 4 بهمن ماه

تدابیر خطی در طراحی لباس سه شنبه ها ساعت 18 تا 20

تدابیر خطی در طراحی لباس سه شنبه ها ساعت 18 تا 20

تدابیر خطی در طراحی لباس

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس  

شروع کلاس 22 تیر

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

در این درس با مباحث طراحی لباس بر اساس نوع اندام های مختلف آشنا میشوید و مقدمه ای هم از روانشناسی رنگها در طراحی لباس گفته میشود. این درس بسیار کاربردی برای تمامی طراحان لباس میباشد.

تدابیر خطی در طراحی لباس شنبه ها ساعت 18 تا 20

تدابیر خطی در طراحی لباس شنبه ها ساعت 18 تا 20

تدابیر خطی در طراحی لباس

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس  

شروع کلاس 18 اردیبهشت

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

در این درس با مباحث طراحی لباس بر اساس نوع اندام های مختلف آشنا میشوید و مقدمه ای هم از روانشناسی رنگها در طراحی لباس گفته میشود. این درس بسیار کاربردی برای تمامی طراحان لباس میباشد.