تدابیر خطی در طراحی لباس چهارشنبه ها ساعت 18 شروع 16 مهر
Elaheh Ghasemi

تدابیر خطی در طراحی لباس چهارشنبه ها ساعت 18 شروع 16 مهر

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس 

8 جلسه و کلیه کلاس ها ذخیره میگردد.

شروع کلاس 16 مهر ماه

تدابیر خطی در طراحی لباس چهارشنبه ها ساعت 18 شروع 25 تیر

تدابیر خطی در طراحی لباس چهارشنبه ها ساعت 18 شروع 25 تیر

دوره پیشرفته تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس 8 جلسه

شروع کلاس 25 تیر ماه