آموزش آنلاین عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها شروع 29 تیر ساعت 19

آموزش آنلاین عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها شروع 29 تیر ساعت 19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود. 

شروع کلاس 29 تیر

عکاسی تخصصی از پوشاک و اکسسوری شامل :

  •  نحوه چیدمان 
  • نورپردازی
  • ادیت عکس با نرم افزار
در محیط داخل و خارج آموزش داده میشود 

با تلفن همراه بدون نیاز به دوربین حرفه ای 

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد.


آموزش آنلاین عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها و چهارشنبه ها / 17 الی 19 شروع 7 اردیبهشت

آموزش آنلاین عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها و چهارشنبه ها / 17 الی 19 شروع 7 اردیبهشت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود. 

شروع کلاس 7 اردیبهشت

عکاسی تخصصی از پوشاک و اکسسوری شامل :

  •  نحوه چیدمان 
  • نورپردازی
  • ادیت عکس با نرم افزار
در محیط داخل و خارج آموزش داده میشود 

با تلفن همراه بدون نیاز به دوربین حرفه ای 

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد.

آموزش عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها ساعت 17الی19

آموزش عکاسی تخصصی از پوشاک یکشنبه ها ساعت 17الی19

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود. 

شروع کلاس 25 آبان

عکاسی تخصصی از پوشاک و اکسسوری شامل :

  •  نحوه چیدمان 
  • نورپردازی
  • ادیت عکس با نرم افزار
در محیط داخل و خارج آموزش داده میشود 

با تلفن همراه بدون نیاز به دوربین حرفه ای 

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.