آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو دوشنبه 18 الی 19.30 شروع 23 تیر

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو دوشنبه 18 الی 19.30 شروع 23 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 23 تیر

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو 

  • کالکشن سازی
  • ژوژمان نهایی و دفاعیه 
کلاس 4 جلسه یک ساعته میباشد.