آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو دوشنبه 11 الی 13

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو دوشنبه 11 الی 13

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 8 دی

آموزش آنلاین درس ارائه پروژه و تنظیم پورتفولیو 

  • کالکشن سازی
  • ژوژمان نهایی و دفاعیه 
کلاس 4 جلسه یک ساعته میباشد.