آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن روزهای سه شنبه ساعت 11 الی 12.30
Elaheh Ghasemi

آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن روزهای سه شنبه ساعت 11 الی 12.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 17 فروردین

آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن

آموزش ادیت و پردازش تصویرسازی فشن با استفاده از اپلیکیشن های موبایل 
8 جلسه یک روز در هفته میباشد.

آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن روزهای سه شنبه ساعت 11 الی 12.30

آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن روزهای سه شنبه ساعت 11 الی 12.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس  1 تیر

آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن

آموزش ادیت و پردازش تصویرسازی فشن با استفاده از اپلیکیشن های موبایل 
8 جلسه یک روز در هفته میباشد.