آموزش آنلاین تصویرسازی دیجیتال روزهای یکشنبه ساعت 11 الی 13 شروع 29 تیر

آموزش آنلاین تصویرسازی دیجیتال روزهای یکشنبه ساعت 11 الی 13 شروع 29 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 29 تیر

آموزش آنلاین تصویرسازی دیجیتال
آموزش تصویرسازی فشن در محیط دیجیتال توسط قلم نوری 
8 جلسه یک روز در هفته میباشد.