آموزش آنلاین نرم افزار جمینی روزهای یکشنبه ساعت 11 الی 12.30 شروع 21 اردیبهشت

آموزش آنلاین نرم افزار جمینی روزهای یکشنبه ساعت 11 الی 12.30 شروع 21 اردیبهشت

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 21 اردیبهشت

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی الگو جمینی

  •   الگوی اساس دامن ، بالاتنه شلوار ... 
  • ایجاد پنس ، پیلی ، انواع انتقال پنس
  • انواع برش ، نحوه ایجاد اندازه های شخصی و ویرایش الگو 
  • آشنایی با الگوسازی و دوخت از الزامات این درس میباشد

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار جمینی روزهای یکشنبه ساعت 14.30 الی 16

آموزش آنلاین نرم افزار جمینی روزهای یکشنبه ساعت 14.30 الی 16

ارتباط مستقیم با سرکار خانم دکتر هاتف از ایتالیا شهر رم 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 23 آذر 

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی الگو جمینی

  •   الگوی اساس دامن ، بالاتنه شلوار ... 
  • ایجاد پنس ، پیلی ، انواع انتقال پنس
  • انواع برش ، نحوه ایجاد اندازه های شخصی و ویرایش الگو 
  • آشنایی با الگوسازی و دوخت از الزامات این درس میباشد

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.