آموزش آنلاین نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور یکشنبه ها / 17 الی 19 شروع 5 مرداد

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور یکشنبه ها / 17 الی 19 شروع 5 مرداد

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 5 مرداد

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور

تصویرسازی لباس و پارچه 

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد.

با گذراندن این درس شما قادر خواهید بود برای روسری و شال و یا انواع لباس های خود طرح های بسیار زیبایی با استفاده از المان و اجرای راپورت بندی روی آن طراح را برای چاپ آماده کنید. و همچنین تصویرسازی طراحی لباس و مانکن نیز یادگرفته و میتوانید طرح های زیبایی را بر روی انواع تیشرت و لباس چاپ کنید .

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور یکشنبه ها و چهارشنبه ها / 20 الی 22 شروع 7 اردیبهشت

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور یکشنبه ها و چهارشنبه ها / 20 الی 22 شروع 7 اردیبهشت

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 7 اردیبهشت

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور

تصویرسازی لباس و پارچه 

8 جلسه و دو روز در هفته میباشد.


آموزش نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور یکشنبه ها 19 الی 21 شروع کلاس 11 آبان

آموزش نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور یکشنبه ها 19 الی 21 شروع کلاس 11 آبان

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 11 آبان

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور

تصویرسازی لباس و پارچه 

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

با گذراندن این درس شما قادر خواهید بود برای روسری و شال و یا انواع لباس های خود طرح های بسیار زیبایی با استفاده از المان و اجرای راپورت بندی روی آن طراح را برای چاپ آماده کنید. و همچنین تصویرسازی طراحی لباس و مانکن نیز یادگرفته و میتوانید طرح های زیبایی را بر روی انواع تیشرت و لباس چاپ کنید .

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید .

آموزش نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور چهارشنبه ها 16.30 الی 18

آموزش نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور چهارشنبه ها 16.30 الی 18

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 26 آذر

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی پارچه و لباس ایلاستریتور

تصویرسازی لباس و پارچه 

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.

با گذراندن این درس شما قادر خواهید بود برای روسری و شال و یا انواع لباس های خود طرح های بسیار زیبایی با استفاده از المان و اجرای راپورت بندی روی آن طراح را برای چاپ آماده کنید. و همچنین تصویرسازی طراحی لباس و مانکن نیز یادگرفته و میتوانید طرح های زیبایی را بر روی انواع تیشرت و لباس چاپ کنید .

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید .