آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس روزهای یکشنبه و چهارشنبه 20 الی 22 شروع 26 تیر

آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس روزهای یکشنبه و چهارشنبه 20 الی 22 شروع 26 تیر

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 26 تیر 

آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس

با این نرم افزار شما میتوانید المان مورد نظر را طراحی کرده و با تکنیکهای مختلف پارچه مورد نظر را بر اساس این المان طراحی کنید 

این نرم افزار این امکان را دارد تا شما بتوانید طرح مورد نظر را روی پارچه چاپ کنید