کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه شروع 18 شهریور ساعت 16.30

کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه شروع 18 شهریور ساعت 16.30

 کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه

 شروع 18 شهریور

کلاس روزهای 18،22،25،29و 1مهر میباشد

مدرس : سرکار خانم دکتر هاتف 

کلیه جلسه های کلاس ذخیره میگردد.


کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس شروع 19 شهریور

کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس شروع 19 شهریور

کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس 

 شروع 19 شهریور

کلاس ها روزهای 19،24،26،31و 2مهر

کلیه جلسه های کلاس ذخیره میگردد.

مدرس : سرکار خانم رزمجو