تصویر درس آموزش نرم افزار طراحی لباس کلوclo3d پنجشنبه ها 12 الی 14
آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و CLO 3D

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی
تصویر درس آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(مقدماتی) یکشنبه ها ساعت 19 الی 21 خرداد 1402
آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و CLO 3D

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی
تصویر درس آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(مقدماتی) یکشنبه ها ساعت 19 الی 21 آذر 1401
آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و CLO 3D

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی
تصویر درس آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(مقدماتی) یکشنبه ها ساعت 19.30الی 21.30مرداد 1401
آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و CLO 3D

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی
تصویر درس آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(مقدماتی) پنجشنبه ساعت 9 الی 11
آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و CLO 3D

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 22 اردیبهشت

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی
تصویر درس آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو(پیشرفته) یکشنبه ساعت 19.30 الی 21.30
آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و CLO 3D

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 18 اردیبهشت

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی
تصویر درس آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو یکشنبه ساعت 19 الی 21
آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و CLO 3D

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 17 بهمن

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی

modeshahr.com

تصویر درس آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و کلو دوشنبه ساعت 17 الی 19
آموزش نرم افزار طراحی لباس مارولوس و CLO 3D

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 24 آبان

کلاس 8 جلسه دوساعته میباشد.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی لباس مارولوس و clo3d 

 • آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار 
 • طراحی لباس های ساده طرح دار و مدل دار
 • ایجاد طرح روی پارچه 
 • انواع دوخت روی لباس
 • کار با مانکن خانم ، مرد و بچه
 • حرکت مانکن 
 • بک گراند سازی

modeshahr.com