دوره های نرم افزار شامل تمامی دوره های مختلف طراحی لباس و الگوسازی با نرم افزارهای کامپیوتری می باشد.