تصویر درس آموزش نرم افزار الگوسازی جمینی پنجشنبه ها
آموزش نرم افزار الگوسازی جمینی

مدرس: علی ضیائی

به کمک این نرم افزار تهیه ی الگوی پوشاک می توانیم الگو را به صورت دقیق، سریع و بدون خطا مطابق خواست خود طراحی کنیم. با جمینی الگوی موردنظر را با متد دلخواه خود و بدون محدودیت طراحی می کنیم، بعد از آن با استفاده از جدول های استاندارد سایز که در آرشیو نرم افزار تهیه ی الگوی پوشاک موجود است، یا جدولهایی که خودمان برای نرم افزار تعریف کردیم، الگوی طراحی شده را سایزبندی می کنیم.

تصویر درس کلاس خصوصی نرم افزار الگوسازی جمینی دوشنبه 24 آبان ساعت 16
آموزش نرم افزار الگوسازی جمینی

به کمک این نرم افزار تهیه ی الگوی پوشاک می توانیم الگو را به صورت دقیق، سریع و بدون خطا مطابق خواست خود طراحی کنیم. با جمینی الگوی موردنظر را با متد دلخواه خود و بدون محدودیت طراحی می کنیم، بعد از آن با استفاده از جدول های استاندارد سایز که در آرشیو نرم افزار تهیه ی الگوی پوشاک موجود است، یا جدولهایی که خودمان برای نرم افزار تعریف کردیم، الگوی طراحی شده را سایزبندی می کنیم.

تصویر درس آموزش نرم افزار الگوسازی جمینی شنبه ها 18 الی 20
آموزش نرم افزار الگوسازی جمینی

آموزش نرم افزار الگوسازی جمینی

شروع کلاس 29 آبان

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

10 جلسه و یک روز در هفته 

به کمک این نرم افزار تهیه ی الگوی پوشاک می توانیم الگو را به صورت دقیق، سریع و بدون خطا مطابق خواست خود طراحی کنیم. با جمینی الگوی موردنظر را با متد دلخواه خود و بدون محدودیت طراحی می کنیم، بعد از آن با استفاده از جدول های استاندارد سایز که در آرشیو نرم افزار تهیه ی الگوی پوشاک موجود است، یا جدولهایی که خودمان برای نرم افزار تعریف کردیم، الگوی طراحی شده را سایزبندی می کنیم.