آموزش آنلاین نرم افزار جمینی دوشنبه ها ساعت 18 الی 19.30

آموزش آنلاین نرم افزار جمینی دوشنبه ها ساعت 18 الی 19.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

آموزش آنلاین نرم افزار طراحی الگو جمینی

  •   الگوی اساس دامن ، بالاتنه شلوار ... 
  • ایجاد پنس ، پیلی ، انواع انتقال پنس
  • انواع برش ، نحوه ایجاد اندازه های شخصی و ویرایش الگو 
  • آشنایی با الگوسازی و دوخت از الزامات این درس میباشد

8 جلسه و یک روز در هفته میباشد.