تصویر درس آموزش تصویرسازی دیجیتال یکشنبه ها 15 الی 17
آموزش تصویرسازی دیجیتال

آموزش تصویرسازی دیجیتال شروع کلاس 15 مرداد 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

امروزه رشد تکنولوژی، استفاد ه از ابزار و تجهیزات با تغییرات روبرو بوده است. این تغییر در دنیای تصویرسازی فشن نیز ورود کرده و به جای استفاده کردن از قلم، رنگ، مقوا و بسیاری از متریال های دیگه تنها با یک قلم نوری و صفحه دیجیتال، می تونیم طرح موردنظرمون رو تصویرسازی کنیم.
 شهرتاش رزمجو تصویرسازی به شیوه دیجیتال رو در کنار روش طراحی دستی، نیاز هر تصویرسازی مد برمی شمرد. وی در این دوره تصویرسازی با ابزارهای دیجیتال را به هنرآموزان آموخته و در نهایت کلیه هنرجویان باید آلبوم کاری دیجیتال از آثار خود ارائه دهند

تصویر درس آموزش تصویرسازی دیجیتال چهارشنبه ها 15 الی 17
آموزش تصویرسازی دیجیتال

آموزش تصویرسازی دیجیتال 

شروع کلاس 27 اردیبهشت 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

امروزه رشد تکنولوژی، استفاد ه از ابزار و تجهیزات با تغییرات روبرو بوده است. این تغییر در دنیای تصویرسازی فشن نیز ورود کرده و به جای استفاده کردن از قلم، رنگ، مقوا و بسیاری از متریال های دیگه تنها با یک قلم نوری و صفحه دیجیتال، می تونیم طرح موردنظرمون رو تصویرسازی کنیم.
 شهرتاش رزمجو تصویرسازی به شیوه دیجیتال رو در کنار روش طراحی دستی، نیاز هر تصویرسازی مد برمی شمرد. وی در این دوره تصویرسازی با ابزارهای دیجیتال را به هنرآموزان آموخته و در نهایت کلیه هنرجویان باید آلبوم کاری دیجیتال از آثار خود ارائه دهند

تصویر درس آموزش تصویرسازی دیجیتال دوشنبه ها 15 الی 17
آموزش تصویرسازی دیجیتال

آموزش تصویرسازی دیجیتال 

شروع کلاس 11 دی

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

امروزه رشد تکنولوژی، استفاد ه از ابزار و تجهیزات با تغییرات روبرو بوده است. این تغییر در دنیای تصویرسازی فشن نیز ورود کرده و به جای استفاده کردن از قلم، رنگ، مقوا و بسیاری از متریال های دیگه تنها با یک قلم نوری و صفحه دیجیتال، می تونیم طرح موردنظرمون رو تصویرسازی کنیم.
 شهرتاش رزمجو تصویرسازی به شیوه دیجیتال رو در کنار روش طراحی دستی، نیاز هر تصویرسازی مد برمی شمرد. وی در این دوره تصویرسازی با ابزارهای دیجیتال را به هنرآموزان آموخته و در نهایت کلیه هنرجویان باید آلبوم کاری دیجیتال از آثار خود ارائه دهند

تصویر درس آموزش تصویرسازی دیجیتال روزهای سه شنبه 14 الی 15:30
آموزش تصویرسازی دیجیتال

مدرس: شهرتاش رزمجو

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

امروزه رشد تکنولوژی، استفاد ه از ابزار و تجهیزات با تغییرات روبرو بوده است. این تغییر در دنیای تصویرسازی فشن نیز ورود کرده و به جای استفاده کردن از قلم، رنگ، مقوا و بسیاری از متریال های دیگه تنها با یک قلم نوری و صفحه دیجیتال، می تونیم طرح موردنظرمون رو تصویرسازی کنیم.
 شهرتاش رزمجو تصویرسازی به شیوه دیجیتال رو در کنار روش طراحی دستی، نیاز هر تصویرسازی مد برمی شمرد. وی در این دوره تصویرسازی با ابزارهای دیجیتال را به هنرآموزان آموخته و در نهایت کلیه هنرجویان باید آلبوم کاری دیجیتال از آثار خود ارائه دهند

تصویر درس آموزش تصویرسازی دیجیتال سه شنبه ها 17 الی 19
آموزش تصویرسازی دیجیتال

آموزش تصویرسازی دیجیتال

شروع کلاس 3 خرداد 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

امروزه رشد تکنولوژی، استفاد ه از ابزار و تجهیزات با تغییرات روبرو بوده است. این تغییر در دنیای تصویرسازی فشن نیز ورود کرده و به جای استفاده کردن از قلم، رنگ، مقوا و بسیاری از متریال های دیگه تنها با یک قلم نوری و صفحه دیجیتال، می تونیم طرح موردنظرمون رو تصویرسازی کنیم.
 شهرتاش رزمجو تصویرسازی به شیوه دیجیتال رو در کنار روش طراحی دستی، نیاز هر تصویرسازی مد برمی شمرد. وی در این دوره تصویرسازی با ابزارهای دیجیتال را به هنرآموزان آموخته و در نهایت کلیه هنرجویان باید آلبوم کاری دیجیتال از آثار خود ارائه دهند

تصویر درس آموزش تصویرسازی دیجیتال سه شنبه ها 15 الی 17
آموزش تصویرسازی دیجیتال

آموزش تصویرسازی دیجیتال

شروع کلاس 3 اسفند 

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

امروزه رشد تکنولوژی، استفاد ه از ابزار و تجهیزات با تغییرات روبرو بوده است. این تغییر در دنیای تصویرسازی فشن نیز ورود کرده و به جای استفاده کردن از قلم، رنگ، مقوا و بسیاری از متریال های دیگه تنها با یک قلم نوری و صفحه دیجیتال، می تونیم طرح موردنظرمون رو تصویرسازی کنیم.
 شهرتاش رزمجو تصویرسازی به شیوه دیجیتال رو در کنار روش طراحی دستی، نیاز هر تصویرسازی مد برمی شمرد. وی در این دوره تصویرسازی با ابزارهای دیجیتال را به هنرآموزان آموخته و در نهایت کلیه هنرجویان باید آلبوم کاری دیجیتال از آثار خود ارائه دهند.

تصویر درس آموزش تصویرسازی دیجیتال روزهای سه شنبه ساعت 16.30 الی 18
آموزش تصویرسازی دیجیتال

آموزش تصویرسازی دیجیتال

شروع کلاس 18 آبان

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

8 جلسه و یک روز در هفته 

امروزه رشد تکنولوژی، استفاد ه از ابزار و تجهیزات با تغییرات روبرو بوده است. این تغییر در دنیای تصویرسازی فشن نیز ورود کرده و به جای استفاده کردن از قلم، رنگ، مقوا و بسیاری از متریال های دیگه تنها با یک قلم نوری و صفحه دیجیتال، می تونیم طرح موردنظرمون رو تصویرسازی کنیم.
 شهرتاش رزمجو تصویرسازی به شیوه دیجیتال رو در کنار روش طراحی دستی، نیاز هر تصویرسازی مد برمی شمرد. وی در این دوره تصویرسازی با ابزارهای دیجیتال را به هنرآموزان آموخته و در نهایت کلیه هنرجویان باید آلبوم کاری دیجیتال از آثار خود ارائه دهند.

تصویر درس آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن روزهای سه شنبه ساعت 11 الی 12.30
آموزش تصویرسازی دیجیتال

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 1 شهریور

آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن

آموزش ادیت و پردازش تصویرسازی فشن با استفاده از اپلیکیشن های موبایل 
8 جلسه یک روز در هفته میباشد.