آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن روزهای سه شنبه ساعت 11 الی 12.30

آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن روزهای سه شنبه ساعت 11 الی 12.30

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 17 فروردین

آموزش پردازش تصویرسازی با اپلیکیشن

آموزش ادیت و پردازش تصویرسازی فشن با استفاده از اپلیکیشن های موبایل 
8 جلسه یک روز در هفته میباشد.