تصویر درس آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس دوشنبه ها 19 الی 20/30
آموزش کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

مدرس: شروین چهره نواز

آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ 

با این نرم افزار شما میتوانید المان مورد نظر را طراحی کرده، تصاویر را رتوش کنید و بسیاری از فعالیت های گرافیکی را به انجام رسانید

تصویر درس آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس دوشنبه ها 18 الی 19/30
آموزش کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس

کلیه جلسات در سایت ذخیره شده و تا انتهای دوره قابل دسترس خواهد بود.

شروع کلاس 18 اسفند ماه

آموزش آنلاین کاربرد نرم افزار فتوشاپ در طراحی پارچه و لباس

با این نرم افزار شما میتوانید المان مورد نظر را طراحی کرده و با تکنیکهای مختلف پارچه مورد نظر را بر اساس این المان طراحی کنید و روی لباس قرار دهید. 

این نرم افزار این امکان را دارد تا شما بتوانید طرح مورد نظر را روی پارچه چاپ کنید