تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم غزاله ترابی 21 خرداد 1402 ساعت 10
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم غزاله ترابی

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم هیفا حلاف 20 اسفند 1401 ساعت 18
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم هیفا حلاف

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم سپیده سبزعلی 20 اسفند 1401 ساعت 17
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم سپیده سبزعلی

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم سمانه طالبیان 16 اسفند 1401 ساعت 12
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم سمانه طالبیان

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانمها رستا رفیع پور و مریم رحیم زاده 3 اسفند 1401 ساعت 16
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانمها رستا رفیع پور و مریم رحیم زاده 

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم سارا حاجیان 8 اسفند 1401 ساعت 10,30
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم سارا حضرتی

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس دفاعیه سرکار خانم الهام توفیق سه شنبه 27 دی 1401 ساعت 12.30
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم الهام توفیق

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم سارا حضرتی 15 دی 1401 ساعت 11
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم سارا حضرتی

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم سلین افراخته 11 دی 1401 ساعت 13.30
پروژه و دفاعیه

جلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم سلین افراخته 

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم ثنا هاشمی 12 آذر 1401 ساعت 19
پروژه و دفاعیه

چلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم ثنا هاشمی

موسسه مد شهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس جلسه دفاعیه از پروژه. سرکار خانم آتنا اکبری. 15 آبان ماه 1401. ساعت 13
پروژه و دفاعیه

چلسه دفاعیه از پروژه پایان دوره 

سرکارخانم آتنا اکبری

موسسه مدشهرتاش

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس دفاعیه پروژه (پورتفولیو) یکشنبه 22 خرداد ساعت 15
پروژه و دفاعیه

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس دفاعیه پروژه (پورتفولیو) چهارشنبه 27 بهمن ساعت 19
پروژه و دفاعیه

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد

تصویر درس دفاعیه پروژه (پورتفولیو)شنبه 16بهمن ساعت18
پروژه و دفاعیه

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد

تصویر درس پروژه دفاعیه پنجشنبه 14 بهمن ساعت 11
پروژه و دفاعیه

دفاعیه یا پروزه نهایی در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند. این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس پروژه و دفاعیه سه شنبه 18 آبان ساعت 11
پروژه و دفاعیه

دفاعیه یا پروژه نهایی 

در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و  نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند.

این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس پروژه و دفاعیه سه شنبه 8 تیر ساعت 11
پروژه و دفاعیه

دفاعیه یا پروژه نهایی 

در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و  نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند.

این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس پروزه و دفاعیه دوشنبه 12 خرداد ساعت 11
پروژه و دفاعیه

دفاعیه یا پروژه نهایی 

در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و  نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند.

این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.

تصویر درس دفاعیه دوشنبه 3 شهریور ساعت 19
پروژه و دفاعیه

دفاعیه یا پروزه نهایی 

در انتهای دوره طراحی لباس هنرجویان عزیز میبایست پورتفولیویی طراحی و کالکشن خود را ارائه نمایند و  نحوه کار ، مراحل تولید و طراحی را برای اساتید و شرکت کنندگان توضیح دهند.

این پورتفولیو یک رزومه هنری قوی برای ارائه به دانشگاههای کشورهای دیگر نیز میباشد.